Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.koningskind.com gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Koningskind en op alle met Koningskind aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Koningskind is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koningskind in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Koningskind behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Koningskind en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Koningskind is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Koningskind zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Koningskind behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Koningskind komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Koningskind gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Koningskind garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Koningskind vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Koningskind kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op Iban rekening nummer nl77ingb0007770371 tnv Koningskind Baby & Kids te Harderwijk


3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 4: Levering
4.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 3-7 werkdagen op.

De genoemde levertijden zullen wij naleven helaas kan het zijn dat door ziekte / vervoerders problemen uw zending een dagje later kan zijn, mocht dit het geval zijn dat brengen wij u hiervan vooraf op de hoogte. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


Artikel 5 : Eigendom
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Koningskind verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten te vergoeden. 

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Koningskind daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering (1ste dag tot dag 15 van aflevering) op de hoogte te brengen zodat wij voor een passende oplossing kunnen zorgen.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Koningskind de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Koningskind te retourneren. Retourmelding moet gedaan worden via info@koningskind.com. Na herroepping worden alle kosten binnen maximaal 14 dagen, na binnenkomst en controle bij ons, teruggestort.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Koningskind zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Koningskind betaalde.

6.5 Kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Indien de waarde van de oorspronkelijke order onder de grens voor gratis verzenden raakt zullen wij bij een retourzending ook de oorspronkelijke verzendkosten in rekening brengen. 

6.6 De consument kan de overeenkomst ontbinden wanneer het geleverde niet binnen 30dagen is geleverd.

6.7 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Koningskind is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Koningskind. Koningskind is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Koningskind, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Koningskind op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LotenStef.nl (Bram en Elsbeth VOF) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Koningskind niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij LotenStef.nl (Bram en Elsbeth VOF), haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Koningskind, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privacy gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Koningskind vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

10.2 Koningskind neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Koningskind verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2017 - 2024 Koningskind | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel